ആറ്റിങ്ങൽ

നമ്പര്‍ പേര് പാര്‍ട്ടി വരവ് ചെലവ് കണക്ക്
1. അടൂർ പ്രകാശ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (ഐ എൻ സി) വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
2. ഡോ എ. സമ്പത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർസിസ്റ് ) വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
3. ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബി.ജെ.പി) വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
4. സുനിൽ സോമൻ സ്വാതന്ത്രൻ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
5. അജ്മൽ ഇസ്മയിൽ എസ്.ഡി.പി.ഐ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
6. വിപിൻലാൽ വി. എ. ബി.എസ്.പി വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
7. സതീഷ് കുമാർ സ്വാതന്ത്രൻ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
8. ശൈലജ. ടി ഡി.എച്.ആർ.എം.പി വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
9. പി.രാംസാഗർ സ്വാതന്ത്രൻ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
10. കെ.ജി.മോഹനൻ സ്വാതന്ത്രൻ ഇല്ല
11. മാഹീൻ മുഹമ്മദ് പി.ഡി.പി വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
12. മനോജ്.എം എ.പി.ഐ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
13. അജിത് കുമാർ .ജി. ടി സ്വാതന്ത്രൻ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
14. വിവേകാനന്ദൻ സ്വാതന്ത്രൻ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
15. അനിത സ്വാതന്ത്രൻ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
16. സുരേഷ് കുമാർ.പി സ്വാതന്ത്രൻ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
17. പ്രകാശ് .ജി സ്വാതന്ത്രൻ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
18. പ്രകാശ്.എസ് സ്വാതന്ത്രൻ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം
19. ദേവദത്തൻ സ്വാതന്ത്രൻ ഇല്ല