ആർ ആരെല്ലാം

ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ്

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍ ഫാക്സ്
കളക്ടര്‍ ഡോ കെ വാസുകി ഐ എ എസ് ഡോ. കെ. വാസുകി ഐഎഎസ്ജില്ലാ കളക്ടർdctvm[at]kerala[dot]nic[dot]inകളക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം0471-27311770471-2731166
കെ.ഇമ്പശേഖര്‍ ഐഎഎസ് കെ. ഇമ്പശേഖർ ഐ എ എസ്സബ് കളക്ടര്‍rdotvm[at]gmail[dot]comതിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് കളക്ടറേറ്റ്9447700111
വിനോദ് വിആർ.വിനോദ്അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്vinodvr365194[at]kerala[dot]gov[dot]inകളക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം85476101010471-2731166
എ ഡി എം ജോൺ.വി.സാമുവല്‍ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എല്‍ ആർ)johnsamual125811[at]kerala[dot]gov[dot]inകളക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം85476100140471-2731166
ദേവപ്രസാദ് ദേവപ്രസാദ്.കെഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർആർ)devaprasad125391[at]kerala[dot]gov[dot]inകളക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം85476100120471-2731166
അനു എസ് നായര്‍ അനു.എസ്.നായര്‍ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഡി.എം)anu626577[at]kerala[dot]gov[dot]inകളക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം85476100150471-2731166
രഘുപതി ആർ. രഗുപതിഡപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എല്‍ എ)കളക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം85476100110471-2731166
വിജയ എസ്.ജെ.വിജയസ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എല്‍ എ എൻഎച്ച് )vijaya106828[at]kerala[dot]gov[dot]inകളക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം85476100200471-2731166
കെ.പി.കലാധരകുമാര്‍ കെ.പി.കലാധരകുമാര്‍ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ഇലക്ഷൻ)edctvpm[at]gmail[dot]comകളക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം85476100130471-2731166
എം. പ്രദീപ്കുമാർ ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തധാര്‍ പ്രദീപ്കുമാർ എം.ഹുസൂർ ഷെർത്തദാർpradeep125896[at]kerala[dot]gov[dot]inകളക്ടറേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം85476100240471-2731166