ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ അധികാരി

2019 ലെ ലോകസഭയിലെക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരി

പേര് ഡോ . കെ. വാസുകി ഐ എ എസ്
തസ്തിക ജില്ലാ കളക്ടർ
വിലാസം രണ്ടാം നില, സിവിൽസ്റ്റേഷൻ, കളക്ടറേറ്റ്, കുടപ്പനക്കുന്ന്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം – 695043, ഇന്ത്യ
ഫോൺ 0471-2731177
മൊബൈൽ +91-9447700222
ഫാക്സ് 0471-2731166
ഇമെയിൽ dctvm[dot]ker[at]nic[dot]in