സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

ഹെല്‍പ് ലൈന്‍
ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
കണ്ട്രോള്‍ റൂം  0471-2730067
മീഡിയ സെന്‍റെര്‍  0471-2730087
നാഷണല്‍ എമര്‍ജന്‍സി നമ്പര്‍ 112
പോലീസ് 100
ഫയര്‍ 101
ആംബുലന്‍സ് 102
ദുരന്തനിവാരണ സഹായം 0471-2730045
വനിതാ ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ ‍ 1091
വനിതാ ഹെല്‍പ് ലൈന്‍‍ – (ഗാര്‍ഹിക പീഡനം) 181
എയിഡ്സ് ഹെല്‍പ് ലൈന്‍‍ 1097
ക്രൈം സ്റൊപ്പേര്‍ 1090
റെയില്‍വേ പോലീസ് അലേര്‍ട്ട് 9846200100
ഹൈവേ അലേര്റ്റ്‍ട്ട് 9846100100
റോഡ്‌ അക്സിടെന്റ്റ് എമര്‍ജന്‍സി സര്‍വീസ്  108
എസ് എം എസ് സെന്‍റെര്‍ 9497900000
ചൈല്‍ഡ് ഹെല്‍പ് ലൈന്‍‍ 1098
സെന്‍ട്രല്‍ വിജിലന്‍സ് കമ്മീഷന്‍ 1964
ടൂറിസ്റ്റ് അലേര്റ്റ്‍ട്ട് 9846300100
പിങ്ക് പോലീസ് 1515
ഡിസ്ട്രിക്ട് എമര്‍ജന്‍സി ഒപ്പരറേന്‍ സെന്‍റെര്‍ 0471-2730045