ഓർഡറുകൾ

ഓർഡറുകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ഇ.വി.എമ്മുകളുടെയും വി.വി.പാട്ടുകളുടെയും സംഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ 22/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(6 MB)
ലോകസഭ 2019 ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് – മോഡൽ കോഡ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം 22/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് എച്.പി.സി -2019 – വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം 16/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(861 KB)
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗം – ജില്ലാതലത്തിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നോഡൽ ഓഫീസറുടെ നിയമനം 16/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)