തിര: നോട്ടീസ്

തിര: നോട്ടീസ്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച് ചേരുന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റീസ് 22/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
ലോകസഭാ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥാർക്കുള്ള പരിശീലനം 22/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
2019 ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – വാടകയ്ക്ക് സി.സി.ടി.വി.യും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും സംബന്ധിച് 22/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(161 KB)