നോട്ടീസ്

നോട്ടീസ്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
റവന്യൂ വകുപ്പ് – തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വലിയമലയിൽ ഐ എസ് ആർ ഓ യുടെ എൽ പി എസ് സി വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 26/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(294 KB)
ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ജി.പി.ആർ.എസ് ഉപകരണം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ 20/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(206 KB)
ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ക്യൂ .ആർ കോഡ് സ്‌കാനർ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ 20/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(121 KB)
ജീവനക്കാര്യം – വില്ലജ് ഫീൽഡ് അസ്സിസ്റ്റൻറ് തസ്‌തികയിലേക്ക് പ്രൊവിഷണൽ നിയമനം ഉത്തരവാകുന്നു 12/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(388 KB)
വില്ലജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് മുൻഗണനാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 06/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 06/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
സാമൂഹിക പ്രത്യഘാത പഠനം – ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു ഉള്ളൂർ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ . 17/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(501 KB)
വിജ്ഞാപനം – ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആന്റ് റീസെറ്റില്മെന്റ് ആക്ട് 2013 ൽ – ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും – ആസാദാരണം 21/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(192 KB)
ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ മെഷീനിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് 03/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(196 KB)
പരശുവയ്ക്കൽ വില്ലേജിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കു വേണ്ടി വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ് പ്ലാന്റ് നിർമാണത്തിനുള്ള നടപടി 28/11/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(208 KB)