നോട്ടീസ്

നോട്ടീസ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തിരുവനന്തപുരം ലൈറ്റ് മെട്രോ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായ ഉള്ളൂർ മേൽപാലം നിർമാണത്തിന്റെ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അനുമതി നൽകുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് …….. 04/10/2019 കാണുക (487 KB)
31-08-2019 ലെ ജില്ലാ വികസനസമിതി യോഗ അജണ്ട കുറിപ്പ് 17/09/2019 കാണുക (7 MB)
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിന് അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് 30/08/2019 കാണുക (123 KB)
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കട താലൂക്കിൽ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിന് അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് 30/08/2019 കാണുക (130 KB)
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിന് അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് 30/08/2019 കാണുക (546 KB)
തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറേറ്റിലെ ഇ പി‌ എ ബി‌ എക്സ് കണക്ഷനുകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ഉദ്ധരണി ക്ഷണിക്കുന്നു 03/08/2019 കാണുക (113 KB)
സീനിയോരിറ്റി പ്രകാരം നെടുമങ്ങാട് ഗവണ്മെന്റ് ക്വാട്ടേഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 30/07/2019 കാണുക (448 KB)
29-06-2019 ലെ ജില്ലാ വികസനസമിതി യോഗ അജണ്ട കുറിപ്പ് 16/07/2019 കാണുക (7 MB)
കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ഐ.എ.എസ് നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായി നിയമിച്ചു 21/06/2019 കാണുക (49 KB)
റവന്യൂ വകുപ്പ് – തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വലിയമലയിൽ ഐ എസ് ആർ ഓ യുടെ എൽ പി എസ് സി വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 26/03/2019 കാണുക (294 KB)