ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം – ടെക്നോപാർക്ക് – അപ്പ്രോച് റോഡ് പ്രൊജക്റ്റ് കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം 15/10/2019 കാണുക (2 MB)
പൊന്നും വില – പേട്ട – ആനയറ – വെണ്പാലവട്ടം – ഒരുവാതിൽ കോട്ട റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 15/10/2019 കാണുക (384 KB)
പൊന്നും വില – പോങ്ങുമൂട് പാലവും, അനുബന്ധ അപ്രോച്ച് റോഡും നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 14/10/2019 കാണുക (554 KB)
വേട്ടമുക്ക് – ഇടപ്പഴിഞ്ഞി സീവേജ് ലൈൻ നിർമാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 11/10/2019 കാണുക (240 KB)
തിരുവനന്തപുരം ലൈറ്റ് മെട്രോ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായ ഉള്ളൂർ മേൽപാലം നിർമാണത്തിന്റെ – ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അനുമതി നൽകുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് …….. 04/10/2019 കാണുക (487 KB)
റോഡ് വിപുലീകരണ പദ്ധതി ബലരാമപുരം മുതൽ വഴുമുക്ക് വരെ വലതു ഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം 28/09/2019 കാണുക (6 MB)
റോഡ് വിപുലീകരണ പദ്ധതി ബലരാമപുരം മുതൽ വഴുമുക്ക് വരെ ഇടതു ഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം 28/09/2019 കാണുക (4 MB)
സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം – കരമന – വെള്ളറട റോഡ് വികസനം 28/09/2019 കാണുക (3 MB)
ശാർക്കര വില്ലേജിൽ വടക്കേ അരയാത്തുരിത്ത് പാലം നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 20/09/2019 കാണുക (251 KB)
ശാർക്കര വില്ലേജിൽ വടക്കേ അരയാത്തുരിത്ത് പാലം നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 20/09/2019 കാണുക (241 KB)