ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ഇടവ വില്ലേജിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പൊന്നും വില നടപടി 17/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(212 KB)
തിരുവനന്തപുരത്ത് ലൈറ്റ് മെട്രോ-ഉള്ളൂർ മേൽപ്പാലം നിർമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 14/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(185 KB)
ടെക്നോപാർക്കിലെ മൂന്നാം ഘട്ട വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അപ്രോച് റോഡ്‌ നിർമിക്കാനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 13/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(140 KB)
എൽ.എ – എൽ.പി.എസ് സി – ഐ.സ്.ആർ.ഒ റിപോര്‍ട്ട്‌ 13/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(840 KB)
സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ അന്തിമ റിപോർട് – ഇടവ റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്‌ജ്‌ 03/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
പൊന്നും വില – ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജ് നിർമാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 03/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(128 KB)
മുറിഞ്ഞപാലം ബ്രിഡ്‌ജ്‌ – എസ്.ഐ.എ റിപ്പോർട്ട് 09/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
പട്ടം ജംഗ്ഷനിൽ ഓവർ ബ്രിഡ്‌ജ്‌ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 08/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(128 KB)
ചിറയിൻകീഴിൽ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 06/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(239 KB)
നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ കുന്നിപ്പുറത്തു പാലവും അപ്രൊച്ച് റോഡും നിർമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 04/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(144 KB)