ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിശദാംശങ്ങൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും ഉള്ള അവകാശം 19/08/2019 കാണുക (537 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും ഉള്ള അവകാശം 19/08/2019 കാണുക (636 KB)
കാട്ടാക്കട വില്ലേജിലെ കുടുവീട്ടിൽകടവ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 19/08/2019 കാണുക (99 KB)
സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം – കരമന – വെള്ളറട റോഡ് വികസനം 17/08/2019 കാണുക (1 MB)
പൊന്നും വില – ഇടവ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 16/08/2019 കാണുക (129 KB)
തിരുവനന്തപുരം ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 07/08/2019 കാണുക (2 MB)
ഇടവയിൽ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്‌ജ്‌ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 27/07/2019 കാണുക (387 KB)
കരമനയിൽ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 09/07/2019 കാണുക (98 KB)
തിരുമല മുതൽ തൃക്കണ്ണാപുരം വരെ റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പൊന്നും വില നടപടി 03/07/2019 കാണുക (116 KB)
മുറിഞ്ഞപാലം തോടിനു കുറുകേ പാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പൊന്നുംവില നടപടി 03/07/2019 കാണുക (201 KB)