മിനുറ്റ്സ്

മിനുറ്റ്സ്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ഡി ഡി സി മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് ജൂണ്‍ 2019 16/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
ഡി ഡി സി മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് ഡിസംബർ 2018 11/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(4 MB)
ഡി ഡി സി മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് നവംബര്‍ 2018 05/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
ഡി ഡി സി മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് ഒക്ടോബർ 2018 08/11/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
ഡി ഡി സി മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് സെപ്റ്റംബര്‍ 2018 29/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
ഡി ഡി സി മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് ജൂലായ്‌ 2018 28/07/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
ഡി ഡി സി മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് ജൂണ്‍ 2018 11/07/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
ഡി ഡി സി മീറ്റിംഗ് മിനുട്സ് ഏപ്രിൽ 2018 08/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)