പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം ആരംഭ ദിവസം അവസാന ദിവസം ഫയല്‍
തിരുമല – തൃക്കണ്ണാപുരം റോഡ് വികസനം എക്സ്പെർറ് റിപ്പോർട്ട്
Sorry, but you do not have permission to view this content.
10/06/2019 31/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (176 KB)
സാമൂഹ്യ നീതി (ബി ) വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത് നിലവിൽ ഉള്ള അപേക്ഷ ഫോമുകളിലെ ലിംഗ പദവിയിൽ സ്ത്രീ / പുരുഷൻ എന്നതിന് പുറമെ മറ്റുള്ളവർ എന്ന് ചേർക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Sorry, but you do not have permission to view this content.
09/11/2018 09/11/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (610 KB)
ശേഖരം